Je modulárny intranetový systém určený pre správu podnikových a výrobných dát.
Je špeciálne vyvinutý pre rýchlu implementáciu požiadavok koncového užívateľa.
Systém beží na podnikovom webovom serveri. Nie je nutná inštalácia programov zamestnancom, ktorí majú neustále prístup k najnovšej verzii softvéru.

Všetky vstupy a výstupy aplikácie sú riešené presne podľa požiadaviek zákazníka. Môžu nimi byť údaje z klávesnice, čítačiek čiarových alebo RFID kódov, PLC...

Príklady použitia

 • Záznam procesných dát z výroby (merané fyzikálne veličiny, časy, digitálne vstupy a výstupy) do databázy.
 • Záznam priebehu produkcie (prestoje, zmeny produkcie, poruchy, vyrobené množstvá, nepodarky).
 • Vizualizácia dát (reporting a exporty do XLS alebo CSV súborov).

Príklad reálného nasadenia systému

Prístup k aplikácii majú užívatelia s vytvoreným užívateľským kontom. Jednotlivým užívateľom je možné prideliť rôzne prístupové práva.

efektivita

Aplikácia má tri základné časti:

 1. Administratívna časť
 2. Výrobná časť - Smeny
 3. Technologická časť
efektivita

Administratívna časť

V tejto časti aplikácie sa nastavuje:

 1. Systém (IP adresy, jazyk, zobrazenie...).
 2. Užívateľské kontá.
 3. Produkcia (oddelenia, produkty, smeny, vyrobené množstvá...)
 4. Časový plán zálohovania databázy.

Produkčná časť

V produkčnej časti je možné prezerať a editovať dáta súvisiace s výrobou ako sú smeny, produkcia, stavy linky, vyrobené množstvá.

Údaje o smenách a produkcii sú zobrazované v tabuľkovej forme

efektivita

Do priebehu každej smeny je možné pridávať a editovať produkciu.

efektivita

Priebeh výroby je možné sledovať v tabuľkovej forme.

efektivita

alebo v grafickej forme.

efektivita

Z tabuľkovej alebo grafickej formy zobrazenia je možné prejsť do editačného módu.

Dáta je možné exportovať do Microsoft Excel-u alebo OpenOffice Calc-u.

efektivita
efektivita

Technologická časť

V technologickej časti sú vizualizované dáta, ktoré boli zozbierané z výrobného procesu ako napríklad digitálne výstupy alebo merané analógové veličiny. Technologické dáta je možné zobraziť v tabuľkovej alebo grafickej forme.

Z jednotlivých technologických dát je možné vytvárať skupiny, čo sprehľadňuje celkový pohľad na nich. Je to výhodné z dôvodu, že niektoré údaje so sebou súvisia.

efektivita
 
efektivita

Gafické zobrazenie technologických dát

efektivita

Tabuľkové zobrazenie technologických dát

efektivita

Získavať technologické dáta je možné:

 • Z už existujúcich riadiacich systémov linky (softvérový prístup do pamäte PLC). Dáta je možné získavať z riadiacich systémov Omron, Siemens, B&R, ak sú tieto vybavené komunikačnými ethernetovými modulmi, majú povolený prístup do pamäti a štruktúra pamäti je dostatočne známa.
 • Vytvorením nových snímačov fyzikálnych veličín alebo digitálnych vstupov.

Komunikáciu medzi miestom zbierania dát a serverom je realizovaná dvoma spôsobmi:

 1. Bezdrôtovo XBee protokolom.
 2. Ethernetom.

Na fyzickom serveri beží databázový server MySQL (MariaDB) a webový server Apache. Operačným systémom serveru môže byť LINUX – Debian, Ubuntu alebo Windows.

Chcem sa opýtať...